Stadszaken.nl

Stadszaken is een positief-kritisch journalistiek platform over stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Wij brengen nieuws, maar zijn een vaksite, met een sterke need to know-insteek. Daarbij werken we samen met een aantal professionele partijen uit het vakgebied, altijd met een journalistieke insteek.

De missie van Stadszaken is bijdragen aan betere steden. Deze site is thematisch opgezet rond zes hoofdthema’s wonen & vastgoed, economie, mobiliteit, openbare ruimte, klimaat & duurzaam en smart city. We vliegen onderwerpen altijd aan vanuit het perspectief van de stad, met een ruimtelijke- en/of gebiedsinvalshoek, vanuit een integrale focus. Sociaal, fysiek en economisch.

Naast regulier nieuws biedt Stadszaken vakinformatie die lezers direct kunnen toepassen in hun dagelijkse werkpraktijk: het ‘hoe en wat-dan’. Wij houden lezers scherp door het stellen van kritische vragen, met afwijkende invalshoeken, meningen van autoriteiten en lessons learned. 

Uiteraard bieden we ruimte aan de mooie en inspirerende voorbeelden, de best practices die het verdienen doorverteld te worden, of het nu in Rotterdam is of in Heerlen, omdat ze voor iets groters staan dat het lokale belang overstijgt.

Wie bereiken wij?

Stadszaken richt zich op bestuurders, politici, ambtenaren, gebiedsontwikkelaars en actiegroepen die werken in het ruimtelijke domein. Onze focus ligt op de G5 en G40-gemeenten, maar we slaan kleinere gemeenten met stadse ontwikkelingen niet over.

Stadszaken organiseert…

Stadszaken produceert hoofdzakelijk vaknieuws op haar eigen platform, maar organiseert ook (mede) kennisbijeenkomsten over de onderwerpen die op de site voorbij komen. Hiermee hoopt Stadszaken haar kennis nog uitgebreider te verspreiden onder de vakwereld.

Klik hiernaast op de buttons Congres en Masterclass voor de laatste en nieuwste evenementen.